Vedtægter

Historisk Forening AAU

Foreningsvedtægter - Historisk Forening AAU

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Historisk forening AAU (HiF)  

Foreningen er hjemmehørende ved Historiestudiet Aalborg Universitet

§2 Formål

Foreningens formål er: Sikre og fremme den faglige og sociale udvikling på Historiestudiet på Aalborg Universitet for de dertil tilknyttet studerende.    

§3 Medlemmer

Alle med tilknytning (eller tidligere tilknytning) til Historiestudiet på AAU kan optages som medlemmer af foreningen, ved at betale et engangskontingent på 100 kr. pr. person. Medlemmer af foreningen skal kunne tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter. 

§4 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i oktober måned.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Genralforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Godkendelse af budget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af formand 

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer og højeste 8, som vælges af generalforsamlingen. 

Formanden vælges for et år ad gangen, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

Udover formand vælges ligeledes næstformand, kasserer, revisor, sekretær 

Der føres protokol over bestyrelsens møder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§7 Økonomi

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår er oktober til september.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor.

Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler skal benyttes til faglige og sociale arrangementer til fordel for foreningens medlemmer.

Foreningen kan ikke optage gæld.

§8 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

Tegningsretten tilfalder formanden og kasseren.

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§10 Opløsning

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general- forsamlinger stemmer herfor.

Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

den 03.10.2014

Foreningens navn er Historisk forening AAU (HiF)  

Foreningen er hjemmehørende ved Historiestudiet Aalborg Universitet

Foreningens formål er: Sikre og fremme den faglige og sociale udvikling på Historiestudiet på Aalborg Universitet for de dertil tilknyttet studerende.    

Alle med tilknytning (eller tidligere tilknytning) til Historiestudiet på AAU kan optages som medlemmer af foreningen, ved at betale et engangskontingent på 100 kr. pr. person. Medlemmer af foreningen skal kunne tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter. 

Alle med tilknytning (eller tidligere tilknytning) til Historiestudiet på AAU kan optages som medlemmer af foreningen, ved at betale et engangskontingent på 100 kr. pr. person. Medlemmer af foreningen skal kunne tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter. 

§4 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i oktober måned.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Genralforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Godkendelse af budget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af formand 

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer og højeste 8, som vælges af generalforsamlingen. 

Formanden vælges for et år ad gangen, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

Udover formand vælges ligeledes næstformand, kasserer, revisor, sekretær 

Der føres protokol over bestyrelsens møder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår er oktober til september.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor.

Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler skal benyttes til faglige og sociale arrangementer til fordel for foreningens medlemmer.

Foreningen kan ikke optage gæld.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

Tegningsretten tilfalder formanden og kasseren.

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general- forsamlinger stemmer herfor.

Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

den 03.10.2014